2018-02-20

Gavere - Kruisem - Merelbeke - Nazareth - Oosterzele en deelgemeenten, gehuchten en wijken

KG = Koninklijke Gilde ; KHG = Koninklijke Handbooggilde ; 
KM = Koninklijke Maatschappij ; KHM = Koninklijke Handboogmaatschappij ; 
KSV = Karabijnschuttersvereniging ;  ; (a) = afscheiding ; (f) = fusie
B = Blaaspijpschieten ; D = Klei(Duif)schieten ; K = Kruisboog (voetboog) ; 
H = Handboog (lw)=liggende wip (stw)=staande wip (dl)=doel ; G = Geweer ; P = Pistool ; 
V = Vuurwapen (= geweer / pistool) ; W = Wind- of luchtgeweer (-karabijn) ;  
< = lang of kort vóór  ;  > = kort of lang na
_________________________________________________________________________________

Gavere
Asper, Baaigem, Dikkelvenne, Gavere, Semmerzake, Vurste
Overige dorpen en gehuchten: Heedwijk · Sint-Janswijk
 wijk "De Rotse" te Dikkelvenne

Kruisem (va 2019)
Huise, Lozer, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede, Zingem

Merelbeke
Bottelare, Lemberge, Melsen, Merelbeke, Munte, Schelderode
Gehuchten en wijken: Flora · Kwenenbos

Nazareth (ok)
Eke, Nazareth

Oosterzele
Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke
-------------------------------------------------------------
Asper
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

  

voetbooggilde
K
<1428
† ?


Gedurende de middeleeuwen bestond er te Asper een voetbooggilde, van hetwelk wij weten, dat het ten jare 1428 deel nam aan een schietfeest, door de kruisbooggezellen der stad Oudenaarde beroepen (1)(1) « Item den scutters van Aspre ende Singhem, iiii stoepe wijns, xxvi schell. par. » 
(Stadsrekening van Oudenaarde.)SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

KG Sebastiaan
gelegen in den Ossezak
H (stw)
1432
1660
<1660
bestaand

heroprichting
Arondissement Gent. 1= Aalter, Afsneê, Asper, Astene, Baaigem, Bachte-Maria-Leerne, Balegem, Bellem, Bottelare, St-Denijs-Westrem, Destelbergen, Desteldonk (484p.)


p. 140-142

Kerk van Asper. — Evenals de meeste kerken, St. Marten toegewijd, mag aan degene van Asper eene hooge oudheid worden toegekend. De oudste oorkonde, in welke zij vermeld wordt, klimt op tot den jare 1121, wanneer Lambrecht, bisschop van Doornik en van Noyon, haar patronaat, .............Het altaar van 't hooge koor, toegewijd aan St. Marten, den patroon der parochie, wiens beeld het bekroont, is versierd met eene schilderij van 't H. Hart, waarnevens de pleisteren beelden van St. Pieter en St. Paul staan. De geheele omtrek dezes koors, onder de vensters, is met eikenhout bekleed. Men bemerkt er nog de oude zitplaats des heeren van Asper, en dezes wapen, in het linker muurbekleedsel. De twee andere zijaltaren staan onder de bescherming van O. L. Vrouw en van St. Catharina. Ter rechter zijde, bij den kruisbeuk, is een vierde altaar aanwezig, St. Sebastiaan toegewijd, en voor hetwelk in 1756 aan de groot-jufvrouw van het groot begijnhof te Gent de som van 200 pond parisis betaald werd(l). Het plaatsen kostte 60 pond 16 schellingen (2);. De schilderij op het eerste dezer altaren, de Hemelvaart van Maria vertoonende, en, zoo men beweert, door Roose gepenseeld, is in zeer slechten toestand, en heeft eene dringende herstelling noodig. Die op 't Ste-Catharina- en 't St-Sebastiaansaltaar stellen de Marteldood dezer beide heiligen voor, en zijn zeer oud. Wegens de herstelling van al deze tafereelen werd in de verledene eeuw 15 pond 6 schellingen betaald (3).(1) « Item betaelt over den maerbelen autaer van St. Sebastiaen aen de groot-juffrouw van tgroot Beggijnhof tot Ghendt »

(2) » Item aen den steenhouwer in het stellen van den marbelen autaer » (Kerkrekeningen)

(3) « Item betaelt over olie aen den schilder over trepareren vande schilderyen vande kereke »

_______________________________________________________________________________p. 152-154
St.-Sebastiaansgilde. — Dit genootschap werd, evenals het voetbooggilde, in de middeleeuwen tot stand gebracht. Zijne stichtingsbrieven en oorkonden werden tijdens de beroerten der XVI" eeuw vernietigd, of geraakten toen verloren, maar het verkreeg nieuwe brieven van 't hoofdgilde der stad Gent, welker hoofdinhoud wij hier laten volgen : « Ordonnantie ende statuyten verleent by Heuverdeken, Deken, « Proviserers vanden souveraynen gulde vanden edelen rudder sinte Sebastiaen, onderhauden binnen der stede van Ghendt, an die vanden gulde van sente Sebastiaen, onderhauden binnen der prochie van Aspere, in 't jaer 1596. Heuverdeken , Deken ende gemeene proviserers vanden ouden grooten ende souveraynen gulde vanden edelen rudder St. Sebastiaen, onderhouden binnen der stede van Ghendt, ghesien hebbende de requeste an hemlieden gepresenteert van wegen pastoor, bailliu ende gemeene guldebroeders vanden gulde van St. Sebastiaen, onderhauden binnen der prochie van Aspere, daer by te kennen gevende dat tzelve gulden binnen der voorzeyde prochie als een vry gulden onderhauden ende de conste vanden hantboghe geé'xerceert geweest hadde, danof zy (soo sy seyden) oock gehadt hadden behoorclycke brieven, ende dat die overmidts de voorleden troubelen ende tvertrecken van eenige persoonen naer de rebelle van syne Maj* int ongereede bedeghen waeren, versouckende an ons, dat ons zoude belieft hebben hemlieden supplianten te verleenen constitutic en ettraigen, daerby haerlieder gulden voor een vry gulde soude mogen bekent en gehauden wesen, enz., op welck versouck Heuverdeken , Deken ende ghemeene proviserers vanden ouden grooten ende souveraynen gulde vanden edelen rudder van St. Sebastiaen, onderhouden binnen der stede van Ghendt, gheconsenteert haerlieder versouck, enz— verleent de poineten ende articulen hier naer verclaert Ten derden dat den gecommitteerden bailliu ofte andere niemant int gulden ontfangen en zullen, die eenigsints suspeet syn, ende degone int gulden ontfangen wordene, sullen gehauden wesen te doene den behoorlycken eedt, in der vormen ende manieren soo denselven hier achter volcht; soo ooek doen sullen degone, die geduerende de voorleden troublen ofte te vooren int gulden gecomen syn : Dat sweer ick, goet ende ghetrauwe guldebroeder te syne vanden edelen rudder sinte Sebastiaen, onderhauden binnen der prochic van Aspere, heere ende wet uyter name van syne Majl goet ende ghetrauwe te syne, vooren te staene de catholycke kereke, die te beschermen met lyve ende goede, indien iemand deselve wilde verinderen ofte bejeghenen, ende voorts al te doene, dat een goet guldebroeder behoort ende schuldigh es van doene. Alsoo moet my Godt helpen ende den edelen rudder sinte Sebastiaen ende alle Gods heyligen. Deze oorkonde is gedagleekend van den « twaelfsten dagh van Julius vyfthien hondert ses ende tnegentigh. » De borstplaat, die de Koning van 't gilde in plechtige omstandigheden draagt, is een merkwaardig staal van Vlaamsche drijfkunst. Aan eene dubbele halsketting heeft men eerst eene plaat, waarop het wapen van 't gilde : vier kruisen op een open veld ; aan de hoeken, de uiteinden van boog en pijl, daaronder, het schild van St. Sebastiaan, met de keizerskroon er boven, en verbeeldende den heilige , wiens lichaam van weerskanten met pijlen wordt doorschoten. Beneden dit schild hangt de vogel aan drie kettingen, en daaronder, de handboog. Te midden van het schild heeft men de jaarteekening : « Aspere 1660, » en ten voete : « Pieter van Millem. Keiser, 1662. » Alles is in echt zilver, en weegt te samen 332 grammen. Het St.-Sebastiaansgilde van Asper bestaat thans nog, na bijna drie honderd jaren in vollen bloei geweest te zijn ; het heeft heden tot hoofdman den heer Ivo de Maertelaere; tot baljuw, den heer Bruno de Groote; tot bestuurleden, de heeren J. van Assche, notaris, J. Moerman, M. van Rechem, L. de Maertelaere, P. van der Straeten, H. Boeykens; tot griffier, den heer Leo Ceuterick. Stellig is het Aspersche gilde van den handboog een der oudste, waarvan het bestaan onafgebroken tot heden heeft voortgeduurd.
De drie musketiers, super kerels
en een mooi palmares in het boogschieten
Dat hebben we trouwens kunnen zien tijdens de tentoonstelling in Gavere naar aanleiding van hun titel Kampioen van België per ploeg in 2016 (14 januari - 14 februari 2017)
Deze expo ging trouwens over de Sint-Sebastiaansgilde van Asper
vervolg Asper
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

  
M Sint-Martinus


† ?


   

Trouwe Vrienden
H (lw)
<1954
† ?
Schuttersmaatsch. St Sebastiaan
H (lw)
1950
>1975


   


Baaigem
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

  
Willem Tell  
H (lw)
<1979
† ?
ten huize van Erik & Franky Bogaert† ?


   † ?


   
Dikkelvenne
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden


St Sebastiaan
H (stw)

† ?
De Visscher Octaaf
vervolg Dikkelvenne
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

  
'De Opbeuring'
H (stw)
<1910
† ?
1910 staat de staande wip aan het koophandelshuis; De Wipschutter 1914-06-19 - bijzonder orgaan der handboogschutters

GAVERE
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
KG Sebastiaan
H (stw)
1629
bestaand
Bovyn Raymond & De Smet Achiel '50 jaar schutter' in 1979
Op de foto hieronder zien we links in wit hemd Georges 'de Meester' en tss de 2 jubilarissen toen nog als afgevaardigde 'Marc Goedertier' maar ondertussen Ondervoorzitter 
en al sedert 1992 Jeugdvoorzitter KNBBW
vervolg Gavere
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

  
Warandemolen
H (stw)
<1895
† 1900
bij Hauttekeette

     

Au Tournaisien
H (stw)
1900
† 1950
schippersherberg
wip overgenomen van de Warandemolen

   In de Oude Bareel
H (stw)
1900
 1980
bij Paul Dhont schuin tegenover de kerk

  
 


schuttersmaatsch. Sint-Pieter
cafe Den Breughel
H (lw)

† ?


  
 
De Breughelschutters
cafe Den Breughel
H (lw)

bestaand


     † ?


   

Semmerzake
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden

  † ?


   † ?


   
Vurste
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden


Societeyt van S.Sebastiaen
H (stw)
<1647
† ?
breuk st Sebastiaansgilde wichelen, B.Van Pamel keizer in Vurste 1649B. van Pamel 1649 Keiser uit Vurste (detail koningsbreuk van Wichelen)


Wichelen handbooggilde Sint Sebastiaan (1646-1793), koningsbreuk te Bokrijk  (omschreven in ONS HEEM)'t Pompstation bij Madeleine (Leenstraat)
H (lw)

† ?

   


Café STOP bij Schoentje (Leenstraat)
H (lw)

† ?
† ?-------------------------------------------------------------
Huise

SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
KSM Sint-Sebastiaan 
(kon.18 juli 1962)
H (stw)
1827
† ? In 1949, waarschijnlijk bij het optrekken van een nieuwe staande wip, werd een document opgemaakt waarin heel wat informatie werd verzameld. Daaruit blijkt dat op de wijk Dries, bij het aanbouwen van een huis men de fondamenten heeft gevonden waar de vier pijlers hebben gestaan waarop de wip rustte. Aangezien niemand zich toen nog iets herinnerde van een wip, kwam men tot het besluit dat de maatschappij al meer dan honderd jaar moet bestaan hebben. Een tastbaarder bewijs is de medaille die de maatschappij heeft gewonnen op 29 Juni 1827: een ereprijs voor de schoonste houding voor de maatschappij H. Sebastianus uit Huise.
 Dit jaartal geldt duidelijk als oudste zekerheid van het bestaan van de maatschappij, want op het vaandel dat de Heer Georges Van Oost, erevoorzitter wonende op Kasteel ‘Den Ast’ in 1930 
(waarschijnlijk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van België ) schonk, ziet er als volgt uit

Het oudste papieren document is een aankondiging van een ‘Groote Wildschieting’ uit 1922.

Daarmee is nog niet gezegd wáár de wip stond. Een oude luchtfoto brengt duidelijkheid:
 Volgens de huizen op de foto is deze prent zeker ouder dan 1937, want mijn ouderlijk huis staat niet op de foto en  het stond er wel in 1937.  Het is logisch dat de inschrijvingen gebeurden in het café “Gemeentehuis” (witte pijl), het dichtst gelegen café in de buurt van de wip (omcirkeld).
Over wiens ouderlijk huis dat ze het hier hebben, heb ik niet kunnen achterhalen, het document (Zingemse schuttersverenigingen III) waar ik de informatie uithaalde wordt jammer genoeg niet ondertekend.

 Tien jaar later kunnen we ons nog altijd dezelfde begankenis tussen wip en café voorstellen. Veel is er waarschijnlijk niet veranderd, al valt het op dat het inleggeld verdubbeld is. Ook is het ere-voorzitterschap overgenomen door barones Sébastienne della Faille d’Huysse. Haar vader, baron Gaëtan della Faille d’Huysse, was inmiddels, in 1926, overleden. Het terrein waarop de wip zich bevond was trouwens eigendom van de Familie della Faille en werd door hen in bruikleen gegeven.
 In 1940 werd de wip door de Belgische soldaten neergehaald en pas in 1949 werd ze opnieuw opgetrokken. Het initiatief werd genomen door ere-voorzitters Barones Sébastienne della Faille en Georges Van Oost van kasteel “Den Ast”, voorzitter De Paepe Raphaël, ondervoorzitter De Bruyne Edgard, schrijver en schatbewaarder Van Overbeke Gustaaf en kommisarissen Justin en Michel Corijn, Remi Dhondt, Jules Moerman, André Vanheuverzwijn en Remi Bauters.  Deze wip heeft het slechts 10 jaar uitgehouden want tijdens een storm in oktober 1959 brak ze middendoor. Deze werd reeds in 1960 vervangen door een ijzeren exemplaar. OP 14 maart 1960 werd een contract getekend met Robert Gobeyn, Neermeerskaai te Gent voor het leveren en plaatsen van een ijzeren staande wip voor de som van 9 000 frank. Half mei was de klus reeds geklaard en iedereen werd vriendelijk uitgenodigd op de inhuldigingsschieting van onze nieuwe staande wip op vrijdag 27 mei a.s. om 6,30 h. Dankzij een goede boekhouder weten we dat de wip, beton en bouten en verf en 3 glazen bier tijdens het verven inbegrepen, 12 244 frank (ongeveer 310 euro) gekost heeft. De gelden kwamen van ere-voorzitster Barones Sébastienne della Faille(5000 frank), burgemeester Barones Agnes della Faille (1000 frank), voorzitter Raphaël, De Paepe (1000 frank), Agnes Dhondt (500 frank), Robert Bradt (200 frank), het gemeentebestuur (2500 frank) en 19 leden die elk 100 frank bijdroegen.

Bovenstaande gegevens werden aangewend om in 1962 een aanvraag in te dienen om het predicaat “Koninklijke Vereniging” toe te kennen aan de schuttersgilde Sint-Sebastiaan te Huise. Dit gebeurde op 5 mei door het toenmalig bestuur, zijnde:
-
Erevoorzitters: Bar. Sébastienne della Faille d’ Huysse en Bar. Gaston de Gerlache de Gomery
Voorzitter: De Paepe Raphaël
Ondervoorzitter: Van Overbeke Jacques
Secretaris: De Waele Jozef
Commissarissen: Notebaert Gerard en Moerman Jules
-
Op 18 juli 1962 is er een antwoord gekomen van het kabinetschef van de Koning, dhr André Molitor, met vermelding dat de Koning er graag in toestemt gunstig op uw wens te beschikken.

Koningen 
Uit de documenten die ons ter beschikking zijn heb ik enkele koningen kunnen definiëren
                                                                                            
1929: Corijn Michel
1931: Helleputte Gaston

1933: Callens Oscar
1935: Vaernewyck Jozef
1936: Corijn Michel
1937: Fermaus Oscar
1954: Notebaert Gerard
1956: Moerman Julien
1957: De Baere August
1982, 1985, 1986, 1992, 1994: Van Simaey Jo
1983,1990, 1993: Van Simaey Martin
1984: Nachtergaele Daniël
1987: Vindevogel Paul

1988: De Smet Martin
1989, 1991: Van Houtteghem André

koning 1954: Gerard Notebaert

Het is opvallend dat de familie van Simaey vanaf 1982 de meeste hoogvogels hebben afgeschoten. In 1994 slaagde de derde generatie, met name Dieter Van Simaey zich kampioen van Vlaanderen bij de knapen te schieten.

Jo, Dieter en Martin Van Simaey

 Huise was nog een schuttersvereniging rijk, de “Verenigde Handboogschutters Huise”, maar dat houden we voor een volgende keer. Ik wil dit artikel afsluiten met nog enkele foto’s.
Dieter Van Simaey demonstreert schieten op staande wip
Paul Vindevogel ziet toe en Jacques Van Overbeke telt de punten

Vlnr: Réné en Paul Vindevogel, Jozef Callens, Leon Ghyselinck, Jacques Van Overbeke, Jozef De Waele, André Van Houteghem; zittend: Martin en Dieter Van Simaey.                                                        

Verenigde Handboogschutters Huise


† ?


   
KRUISEM 
(va 2019) zal ontstaan uit de gemeentes Kruishoutem en Zingem
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


   † ?


   
Kruishoutem

SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


   † ?


   
Lozer

SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


   † ?


   
Nokere
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


† ?


   
Ouwegem
Schutterijnaam
Wapen
Opgericht
Opgegeven?
Bijzonderheden
  
Sebastiaan
H (stw)
<1761
† ?   In de inventaris van het archief van de Sint-Sebastiaansgilde te Gavere (1737-1789) door Joke Verfaillie wordt er vermelding gemaakt van Ouwegem en dat was een briefwisseling met een uitnodiging in 1761.


Ouwegem Alles Goed
H (lw)
?
† ?   Laten we beginnen in Ouwegem. Wellicht de oudste en de meest van lokaal (of stamcafé) wisselende was Ouwegem Alles Goed. Het begon in café “’t Kalf” gelegen aan de buize, (hoek Ouwegemstraat-Beertegemstraat), uitgebaat door Jozef Dhaenens. De stichters of tenminste toch de promotoren waren Albert Van Assche, Robert Penny en Adolf Vandersickel. Ze zijn in de loop der tijden verhuisd naar café “’t Sterreken” bij Michel Geiregat, naar café “Sint Hubertus” bij Nestor Robbens (later Fernand Devrieze) om te eindigenin het café “De Welkom” bij Aimé Vanheuverswyn.
  Bij Ouwegem Alles Goed ging het op een keer niet alles goed en was er een discussie over de reglementen (en waarschijnlijk ook over de centen) die dus blijkbaar wel bestonden maar waar geheimzinnig over gedaan werd. Het dispuut ging over het feit dat iemand die zich koning schoot, automatisch voorzitter van de vereniging werd. Volgens sommigen stond dat niet in de reglementen maar omdat men de reglementen zo maar niet wilde op tafel gooien begon er een spelletje welles nietes die uitdraaide op een scheiding. Zo gaat dat in ’t leven. Op die manier kwam er een nieuwe vereniging bij: Schuttersmaatschappij Sint Hubertus


Schuttersmaatschappij Sint Hubertus
H (lw)
?
† ?
die zich uiteraard opnieuw parkeerde in café Sint Hubertus


  

Schuttersmaatschappij ’t Pluimke
H (lw)
?
† ?    In café “’t Pluimke” bij Germaine en Madeleine De Coninck huisde, de naam spreekt voor zichzelf “Schuttersmaatschappij ’t Pluimke’. Leon De Coninck, ? Vaernewijck en Julien Balcaen zwaaiden daar de plak.


Schuttersmaatschappij Barco
H (lw)
?
† ?
Café “’t Gemeentenhuis”


   Café “’t Gemeentenhuis” bij Jozef Van Daele was de thuishaven van Schuttersmaatschappij Barco met als grote bezielers Julien Moerman, Martin Van Simaey, Julien van Hove en vooral Albert Moreels, de fietsenmaker die de eerste televisies in Ouwegem verkocht, van het merk Barco natuurlijk.


Schuttersmaatschappij d’Hespe
H (lw)
?
† ?
café “De Rechte Man”

   
  De laatste Ouwegemse Schuttersmaatschappij d’Hespe lag een beetje ten uitkante, in café “De Rechte Man” aan het driegemeentenpunt Ouwegem, Lozer en Nazareth. Uitbater was daar Leon Van Daele.


 Wannegem-Lede
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
In de Oude Ster bij A. D'hont
voorzitter: Leo Van Welden
H (lw)
<1914.07.12
† ?
1914.07.12 De Scheldegalm, gazette van Audenaerde 

   † ?


   
 Zingem
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
schuttersgilde van den edelen Rudder Sinte Jooris
K
<1812
† ?
 In “Geschiedenis van Zingem” van Dr. M. Dierickx S.J. staat dat er in elk geval de Zingemse schuttersgilde “van den edelen Rudder Sinte Jooris” nog bestond in 1812, toen de schutters met de pastoor overeenkwamen om de haag tussen het kerkhof en het Gildehuis, hun stamlokaal te vervangen door een muur.M De Statieschutters
H (lw)
<1940
† ?   Nog volgens M. Dierickx was er vóór WO II een wip bij Henri Verswijver die in 1945 werd overgebracht naar het café bij André Vanderbauwhede aan het station, waar de 23 leden van” De Statieschutters” hun maandelijkse schieting hebben op de tweede zondag. Albert Vermeiren was daar een van de oudste leden.

De “Statieschutters” in 1959 met v.l.n.r. Roger Van den Hove, meester Prové, André Vanderbauwhede, Albert Cornelis, Aloïs Heylesonne, Marcel De Groote, Leon Van den Hove, Maurice De Vuyst, Lucien Tavernier, Marcel De Vuyst, Fernand Verswijver, Albert Vermeiren, Moerman, Leon Vermeulen, Robert De Ketele.


Leon Van Den Hove, Leon Van Assche (achteraan), Fernand Derveeuw, Aloïs Van Quickelberghe, voorzitter van organiserende vereniging dhr Versele (onder voorbehoud), Albert Onderbeke en André Vanderbauwhede (1964)Aloïs Van Quickelberghe als Belgisch kampioen, omringd door zijn familie, zijn gildebroeders van “Zingem Statie” en tegenstanders, voor het stadhuis van Oudenaarde. (1964)

Was Aloïs Van Quickelberghe in 1964 koning bij de “Paradijsvogels”, Albert Onderbeke was toen zelfs dubbele koning bij de “Statieschutters”. Volgens het krantenknipsel hierboven was hun lokaal nog altijd in café “Het Handelshuis”  bij André Vanderbauwhede. In 1965 is er toch iets raar gelopen. Adelin Goedefroot, nog altijd onze krasse voorzitter, kon hat café niet passeren toen hij van de trein kwam. Ja, dat was bij velen een gewoonte en een café is voor iedereen toegankelijk, dus… Maar bij Adelin zat er meer achter, hij had een oogske laten vallen op dochter Paula. En ge kent dat, om goede punten te krijgen bij vader André en moeder Martha nam hij ook eens pijl en boog ter hand en schoot hij rondjes mee. Iedereen content, hij was dicht bij zijn lief en de oudjes konden hem in ’t oog houden. Maar het liefhebberke verbaasde iedereen toen hij in 1965 de hoofdvogel afschoot en koning werd.

Wanneer en hoe het gebeurde weet ik niet, maar in 1978 waren de schutters aan het station verhuisd naar café “De Welkom” bij Lucien Van Driessche en heetten dan schuttersmaatschappij “Zingem-Statie”. In Maart 1978 was  daar het verbondskampioenschap per ploeg. “Zingem-Statie” was er vertegenwoordigd met 2 ploegen, en het was de tweede ploeg met Caesar Volckaert, Willy Viaene, Jean-Claude Mornie, Fernand Verzwijver en Elie De Groote, die de titel veroverde vóór St-Sebastiaen Asper, Zingem-Statie I, Alles Goed-Ouwegem, “Ware Vrienden” Asper en Lozer.


Foto uit die periode met Lucien Van Driessche  (geknield), Elie De Groote (met krukken), Julien Moerman (4e v. links, voorzitter), nog te herkennen: Georges Vandenbossche, Albert Cornelis, Noël Anno, Etienne Van Driessche, Willy Viaene, Staf De Bock, Roger De Rijcke (secretaris), Fernand Verswijver, Jean-Claude Mornie, Caesar Volckaert, René Van Welden, Martin Van Simaey, Kamiel (Jozef) De Poortere, Albert Van Dorpe, Romain Van Renterghem (zittend),….


Café Zingem
H (lw)
1957
† ?
bij Jozef De BouverVolgens M. Dierickx bestaat er een schuttersgilde sinds 1957 bij Jozef De Bouver in “Café Zingem”. Vanuit de kerktoren bekeken was Café Zingem (foto hieronder ) het smalle huis met veel volk ervoor. Het is gelegen naast het huidige café “’t Paradijs”. 
   

Maatschappij Paradijsvogels
H (lw)
<1964
† ?Veel weten we daar niet van. Wel vinden we in een krantenknipsel dat enkele jaren later, in 1964,  ook een schuttersmaatschappij bij buren in ’t Paradijs bestond: “De Paradijsvogels”. Aloïs Van Quickelberghe was op dat ogenblik de koning van de vereniging, maar blijkbaar was hij toen ook lid van de schuttersclub “Zingem Statie”. We weten het door krantenknipsels van Augustus 1964, want toen schoot Aloïs zich op de markt in Oudenaarde tot  kampioen van Belgïe. Volgens de ene krant waren daar 312, volgens de andere 580 deelnemers. Elke deelnemer kreeg drie opeenvolgende beurten. Slechts 15 mannen schoten tweemaal raak. Echter een knappe schutter van Zingem Statie Aloïs Van Quickelberghe, een atletische knaap uit de Toekomststraat te Zingem, steekte daar een stokske tussen door driemaal tereke de vogel af te schieten. Hij werd meteen kampioen onder algemeen gejuich vanwege zijn gildebroeders.


† ?


   † ?


   † ?


   † ?


   
-------------------------------------------------------------
Bottelare
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
Gilde Sint-Sebastiaan
H (stw)
1805
† ?


Arondissement Gent. 1= Aalter, Afsneê, Asper, Astene, Baaigem, Bachte-Maria-Leerne, Balegem, Bellem, Bottelare, St-Denijs-Westrem, Destelbergen, Desteldonk (484p.)
p.351
Maatschappijen. — Gilde van St. Sebastiaan. — Deze schuttersvereniging werd ten jare 1805 opgericht. Zij gaf in het begin dezer eeuw jaarlijks een schoon schietfeest.   


vervolg Bottelare
St Anna
H (lw)
<1979
† ?
De Voorpost 1979-04-6
MERELBEKE
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden


Maatschappij ‘De Eendracht’
H (lw)
<1925
† >1925
Meirelbeke


Cantientje
H (lw)
?
† ?
Merelbeke


De Vrede
H (lw)
?
† ?
Merelbeke Lemberge


Steenbrugge Trading
H (lw)
<1979
† ?
De Voorpost 1979-05-4  p.28

   † ?


   † ?


   

Munte
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden


Ons Vermaak
H (stw)
1932
bestaand
De Velomakerij
H (lw)
<1979
† ?
De Voorpost 1979-05-4  p.28

   † ?


   † ?


   


-------------------------------------------------------------
Eke
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden


Sebastiaan
H (lw&stw)
1817
† ?
Eke


foto's uit de collectie 'Museum Deinze en de Leiestreek' Koningsbreuk
Gulde van Sint Sebastian tot EekeKeizersbreuk
Fernand Rotsart de Hertaing Keizer 1892
Société de Saint Sébastien Eecke


deze foto heb ik gekregen van Oliva Van Rysseghem (dochter van)
Boogschuttersgilde Eke voor café Belge bij Georges Van Rysseghem, 1930-40

† ?


   

NAZARETH
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden


Societeyt van den Handbogen
H (stw)
<1806
† ?


   

Sebastiaan
H (stw)
?
† 1950
NazarethAchteraan het café 'Het Schuttershof' stond de staande wip.
In de jaren 1950 hielden de schutters ermee op


-------------------------------------------------------------
Balegem
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
G. Sint-Sebastiaan
H (stw)
1779
† ?


Arondissement Gent. 1= Aalter, Afsneê, Asper, Astene, Baaigem, Bachte-Maria-Leerne, Balegem, Bellem, Bottelare, St-Denijs-Westrem, Destelbergen, Desteldonk (484p.)

p.297
Gilde van St.-Sebastiaan. — Wij hebben uit eene hiervoren medegedeelde aanteekening nopens den St.-Martensdriesch gezien, dat dit gilde in deze gemeente reeds van in den jare 1779 bestond. Den 14 Mei 1786, o. a., schreef het eene schieting uit, op welke verscheidene kostelijke prijzen te winnen waren. De prijs op den oppervogel bestond in een gouden zakhorloge, ter waarde van 100 gulden; op iederen der twee zijvogels stonden drie zilveren lepels en vorken, ter waarde van 48 gulden; op de kallen, om 30 gulden zilverwerk, en op de overige vogels niet min dan 18 gulden. Heden ten dage bloeit dit gilde « van den edelen handboog » nog, en geeft het jaarlijks zijne twee prijsschietingen.   

† ?


   † ?


   

Gijzenzele
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


   † ?


   † ?


   

Landskouter
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


† ?


   † ?


   
   
Moortsele
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  † ?


† ?


   
   
OOSTERZELE
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
 ' t  Stadhuis Dorp 2
H (lw)
<2013
† ?
schuttersblad 2013

   † ?


   † ?


   

Scheldewindeke
SchutterijnaamWapenOpgerichtOpgegeven?Bijzonderheden
  
Societeyt van S.Sebastiaen
H (stw)
<1806
† ?


   

't Roosken
H (lw)
<1979
† ?
De Voorpost 1979-05-4  p.28

   
De Klokke café In de Klokke
Markplein  8
H (lw)
<2013
† ?
schuttersblad 2013

Sint Andries café In de Klokke
Markplein  8
H (lw)
<2013
† ?
schuttersblad 2013

   
-------------------------------------------------------------
† ?


† ?


   † ?


   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

E.K. SENIOREN Schuttersborden Davy Goedertier

Europees Kampioenschap Seniors model model model IVW = I nternationale V erbroedering der W ipschutters 1 ...